Obchodní podmínky

Základní pojmy

Spotřebitelská smlouva:
Spotřebitelskými smlouvami jsou smlouvy kupní, smlouvy o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

Spotřebitel:
Je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Dodavatel:
Je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Internetový obchod:
Elektronický obchod či jiný objednávkový systém provozovaný na internetu podnikatelem, který je v pozici dodavatele, jenž nabízí zboží nebo služby spotřebitelům.

Spotřebitelská smlouva uzavíraná prostřednictvím internetu:

Smlouva, pro jejíž uzavření smlouvy byl použit prostředek komunikace na dálku (internet), který umožňuje uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran. Při použití internetu musí být obsahem návrhu informace nutné k uzavření smlouvy ve smyslu nutných náležitostí podle obecných právních předpisů. Tyto informace musí být poskytnuty určitým a srozumitelným způsobem s přihlédnutím k zásadám dobré víry a slabší smluvní strany - spotřebitelů, zvláště pak nezletilých.

Obchodní/smluvní/reklamační podmínky zadavatele (dále OP) – text blíže vymezující a upřesňující práva a povinnosti dodavatele a spotřebitele v jejich smluvním vztahu, na který zadavatel na stránkách internetového obchodu spotřebitele před uzavřením smlouvy transparentním a viditelným způsobem odkazuje, se kterými má spotřebitel možnost se s dostatečným předstihem před uzavřením smlouvy seznámit a který se stává nedílnou součástí uzavírané smlouvy a jako takový je závazný.

II.
Povinné informace o dodavateli

Spotřebitel musí mít k dispozici před uskutečněním nákupu v internetovém obchodu s dostatečným předstihem před uzavřením smlouvy následující informace a to takovým způsobem, aby byly určité a srozumitelné. Podnikatel by se měl jednoznačně identifikovat již na titulní straně internetového obchodu (uvést informace dle bodu 1 níže uvedeného seznamu), aby spotřebitel přesně věděl, s kým vstupuje do smluvního vztahu. Dále by měl být uveden jasně viditelný odkaz na následující informace přímo z úvodní stránky prezentace internetového obchodu:

K těmto informacím zajistí dodavatel trvalý veřejný přístup.

III.
Zboží

Prodávající je povinen řádně informovat spotřebitele o vlastnostech prodávaných výrobků nebo charakteru poskytovaných služeb, o způsobu použití a údržby výrobku a o nebezpečí, které vyplývá z jeho nesprávného použití nebo údržby, jakož i o riziku souvisejícím s poskytovanou službou. Jestliže je to potřebné s ohledem na povahu výrobku, způsob a dobu jeho užívání, je prodávající povinen zajistit, aby tyto informace byly obsaženy v přiloženém písemném návodu a aby byly v českém jazyce a srozumitelné. Tyto povinnosti se nevztahují na případy, kdy se jedná o zřejmé nebo obecně známé skutečnosti. Těchto povinností se nemůže prodávající zprostit poukazem na skutečnost, že mu potřebné nebo správné informace neposkytl výrobce, dovozce nebo dodavatel.

Nutné informace:

IV.
Objednávka

Nepřípustná jsou ujednání, která stanovují vznik smlouvy až momentem dodání zboží či v jiném okamžiku. Objednávka a potvrzení jejího obdržení jsou považovány za doručené, pokud se s nimi strany, jimž byly určeny, mohou seznámit. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.


Nutné informace k provedení objednávky:

a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
e) na dodávku novin, periodik a časopisů,
f) spočívajících ve hře nebo loterii.

Výše uvedené podmínky se nevztahují na smlouvy:
a) o finančních službách podle zvláštních zákonů,
b) uzavírané prostřednictvím prodejních automatů nebo automatizovaných obchodních provozoven,
c) uzavírané provozovateli prostředků komunikace na dálku prostřednictvím veřejných telefonů,
d) uzavírané na výstavbu či prodej nemovitosti nebo týkající se jiných práv k nemovitosti, s výjimkou nájmu,
e) uzavírané na základě dražeb,
f) na dodávku potravin, nápojů nebo jiného zboží běžné spotřeby, dodávaného stálými doručovateli do domácnosti nebo sídla spotřebitele,
g) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud dodavatel poskytuje tato plnění v určeném termínu nebo době (například vstupenky do kina či do divadla).

V.
Objednávání

Při uzavírání smlouvy pomocí internetu musí být spotřebitel rovněž informován o tom, zda je smlouva po svém uzavření dodavatelem archivována a zda je přístupná, informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy, informace o jazycích, v nichž lze smlouvu uzavřít, informace o možnosti zjištění a opravování chyb vzniklých při zadávání dat před podáním objednávky a informace o kodexech chování, které jsou pro dodavatele závazné nebo které dobrovolně dodržuje, a jejich přístupnosti při použití elektronických prostředků, to neplatí při jednání výlučně výměnou elektronické pošty nebo obdobnou individuální komunikací.

Před podáním objednávky musí být při použití elektronických prostředků spotřebiteli umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje v ní obsažené, které do objednávky vložil, to neplatí při jednání výlučně výměnou elektronické pošty nebo obdobnou individuální komunikací.

Smlouva a všeobecné obchodní podmínky musí být spotřebiteli poskytnuty ve formě, která umožňuje archivaci a reprodukci.

Spotřebitel musí jasně vědět před uskutečněním objednávky jaké zboží, jaké jeho množství si objednává, jakou celkovou cenu včetně souvisejících nákladů (např. za dopravu) bude muset zaplatit. Objednávka nesmí být učiněna pouhým jednorázovým stiskem příslušného tlačítka apod., musí se jednat o jednotlivé kroky tohoto procesu (min. dva kroky), aby spotřebitel nemohl učinit objednávku bez jeho skutečně projevené vůle takového právního úkonu. Ustanovení smluvních podmínek, dle kterých si dodavatel vyhrazuje právo změnit cenu po uzavření kupní smlouvy je nepřípustné, a to i v případě, že je v takovém případě spotřebiteli umožněno odstoupit od smlouvy. Smlouva může být změněna zásadně jen se souhlasem smluvních stran.

Při prodeji použitých nebo upravovaných výrobků, výrobků s vadou nebo výrobků, jejichž užitné vlastnosti jsou jinak omezeny, musí být tyto skutečnosti v dokladu zřetelně vyznačeny.

Je-li objednávka učiněna pomocí internetu, je dodavatel povinen některým prostředkem komunikace na dálku neprodleně potvrdit její obdržení, to neplatí při uzavírání smlouvy výlučně výměnou elektronické pošty či obdobnou individuální komunikací.


Potvrzení objednávky v logické posloupnosti obsahuje:

informace o smluvních stranách

VI.
Doklady prokazující uzavření smlouvy

Na žádost spotřebitele je dodavatel povinen vydat doklad o zakoupení výrobku nebo o poskytnutí služby s uvedením data prodeje výrobku nebo poskytnutí služby, o jaký výrobek nebo o jakou službu se jedná a za jakou cenu byl výrobek prodán nebo služba poskytnuta, spolu s identifikačními údaji prodávajícího obsahujícími jméno a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, případně název prodávajícího, jeho identifikační číslo, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak. V elektronické podobě musí být obdobný doklad vydán vždy.

Není-li služba poskytnuta na počkání, je prodávající povinen vydat spotřebiteli písemné potvrzení o převzetí objednávky. Potvrzení musí obsahovat označení předmětu služby, její rozsah, jakost, cenu za provedení služby a termín jejího plnění.

Při prodeji výrobků s následnou dodávkou musí doklad obsahovat také místo určení a datum dodávky.

Při prodeji použitých nebo upravovaných výrobků, výrobků s vadou nebo výrobků, jejichž užitné vlastnosti jsou jinak omezeny, musí být tyto skutečnosti v dokladu zřetelně vyznačeny.

Veškeré takto vydané doklady je nutné vystavovat v kvalitě, která eliminuje jejich znehodnocení působením běžných fyzikálních podmínek při jejich archivaci po minimální dobu shodnou s poskytovanou zárukou.

VII.
Záruka a reklamace

V rámci informací spotřebiteli musí být podány informace o záručních a reklamačních podmínkách samozřejmě ještě předtím, než dojde k objednávce. Prodávající je povinen spotřebitele řádně informovat o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění odpovědnosti za vady výrobků a služeb, včetně podmínek uplatnění rozporu s kupní smlouvou (dále jen "reklamace") spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit, a o provádění záručních oprav.
S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba, je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání.
Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.
V provozovně musí být po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený vyřizovat reklamace.

Záruční list:
Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující uvedené údaje.

Pokud je to s ohledem na poskytovanou záruku potřebné, prodávající v záručním listě srozumitelným způsobem vysvětlí obsah poskytované záruky, uvede její rozsah, podmínky, dobu platnosti a způsob, jakým je možno uplatnit nároky z ní plynoucí. V záručním listu prodávající zároveň uvede, že poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží podle zvláštních právních předpisů. Nesplněním povinností týkajících se vydání záručního listu není platnost záruky dotčena.

Prohlášením v záručním listě vydaném kupujícímu může prodávající poskytnout záruku přesahující rozsah záruky stanovené v tomto zákoně; v záručním listě pak určí prodávající podmínky a rozsah prodloužení záruky.

Všechny tyto informace musí být v českém jazyce.


Nutné informace:

VIII.
Odstupování od smlouvy

Dodavatel musí umožnit spotřebiteli výkon jeho zákonného práva na odstoupení od smlouvy v případech, kdy tak stanoví zákon nebo smlouva. Odstoupení od smlouvy nepodléhá schválení dodavatele a jeho platnost tak není závislá na jakémkoliv právním úkonu dodavatele. Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a strany si jsou povinny vrátit všechna plnění, která podle smlouvy obdržely.

IX.
Doručování

Doručení odstoupení od smlouvy ani dalších právních úkonů spotřebitele nesmí být dodavatelem mařeno. Dodavatel je tak zejména povinen přebírat si poštu v místě svého sídla a (také) místa podnikání. Lhůta určená zákonem či smlouvou k odstoupení od smlouvy tak bude dodržena, pokud se odstoupení či jiný právní úkon dostane do sféry dodavatele - adresáta v dané lhůtě, tzn., pokud bude mít dodavatel možnost se s obsahem právního úkonu seznámit. Pokud si tak například dodavatel nepřebírá ve svém sídle či místě podnikání poštu nemá to vliv na platnost právních úkonů spotřebitele, zejména odstoupení od smlouvy.

X.
Ochrana osobních údajů

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů musí být spotřebitel jasným způsobem informován o tom, zda budou shromažďovány jeho osobní údaje a v případě, že ano, jaké, jak dlouhou dobu a k jakému účelu (např. komu je chce předávat). Spotřebiteli musí být umožněno odmítnout shromažďování jeho osobních údajů. Musí mít i možnost své osobní údaje měnit a kontrolovat, případně dodatečně zakázat jejich shromažďování.

XI.
Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

XII.
Závěrečné doporučení

Dodavatel by měl vzít v potaz pozici spotřebitele jako slabší smluvní strany a podle toho se k němu v rámci své obchodní činnosti chovat. Zejména má mít na zřeteli, že smluvní ujednání spotřebitelských smluv se nemohou odchýlit od zákona v neprospěch spotřebitele. Spotřebitel se nemůže vzdát svých zákonných práv či jinak zhoršit své smluvní postavení. Spotřebitelské smlouvy nesmějí obsahovat ujednání, která v rozporu s požadavkem dobré víry znamenají k újmě spotřebitele značnou nerovnováhu v právech a povinnostech stran.

Dodavatel také nesmí vůči spotřebiteli užívat nekalé obchodní praktiky, jež jsou definovány v zákoně o ochraně spotřebitele.

Hledat: ""

0 ks
Košík: 0,00
  • Kontakty
  • +421 915 735 385 (Po - Pá 7:00 - 15:30)
  • Velkoobchod